Elektrorevize pro vaši bezpečnost

Revize veškerých elektrických instalací i hromosvodů patří k základním povinnostem
každého vlastníka pražské nemovitosti. Elektrorevize jsou v právních i prováděcích předpisech zakotveny velmi dlouho a pojišťovny v případě pojistné události a při porušení této povinnosti obvykle krátí nebo zcela ruší pojistné plnění.

Důležité revize elektrických zařízení

Revize elektrických zařízení se provádí ve lhůtách podle českých norem a jejich četnost
se liší podle prostředí (normální nebo vlhké prostředí, prostředí s nebezpečím výbuchu a
podobně). Provedení revize elektro se osvědčuje podrobnou revizní zprávou, kterou jako doklad vystaví revizní technik elektro po provedení nezbytných měření. Oficiální revizní zpráva obsahuje veškeré naměřené hodnoty a seznam případných závad. Revize elektrických zařízení vám v Praze zajistí ověřená a spolehlivá firma Elektrorevize Praha z centra ABAX.

Proč jsou nutné revize elektroinstalací?

Škody způsobené závadou na elektoinstalaci jsou bohužel časté a velmi drahé. Revize
elektroinstalací
se pohybují ve lhůtách od půl roku na staveništích, přes dva nebo tři roky ve školách a hotelech, až po pět let ve většině dalších objektů. Revize elektroinstalací vždy provádí revizní technik elektro s osvědčením a jako doklad vám vystaví potřebnou revizní zprávu. Revize elektroinstalací se většinou provádí spolu s revizemi hromosvodů (mají obvykle shodné revizní lhůty).Firma Revize elektroinstalací Praha je součástí centra ABAX a všichni jejich revizní technici jsou důkladně prověřováni a pečlivě vybíráni.

Zkušený pražský revizní technik elektro

Revizní technik elektro vždy musí být vlastníkem platného osvědčení pro revize elektrických zařízení v daném prostředí, oprávnění pro provádění revizí elektrozařízení dodavatelským způsobem a platného pověření k provádění revizí elektro u zákazníků v souladu s uzavřenou smlouvou se zákazníkem. Revizní technik elektro Praha se zúčastňuje pravidelných odborných školení a zkoušek potřebných k udržení certifikátů a osvědčení.

Revize elektro Praha

Revize elektroinstalací a veškerých elektrických rozvodů se rozdělují na vstupní, periodické a mimořádné. Revize elektro se provádí dle platných českých norem a zahrnují veškeré instalace, od měření elektrické energie, přes ochranné a jistící prvky v rozvaděčích, až po koncové obvody (zásuvky, osvětlení, napevno připojené spotřebiče). Také všechny elektrorozvaděče musí požadavky technických předpisů a podmínky pro zapojení a umístění měřících souprav u zákazníků připojených z nízkonapěťové sítě splňovat. Revize elektro neřeší revize elektrických spotřebičů připojených do zásuvek
a hromosvody! Firma Revize elektro Praha servisního centra ABAX provádí revize elektro všech druhů elektroinstalací v oblasti hlavního města a ve Středočeském kraji. Revize elektro Praha nabízí profesionalitu a zkušenosti.

Revize hromosvodů

Revize hromosvodů se skládají z vizuálních prohlídek soustav hromosvodů, zkoušek spojů a úplnosti soustav. Následuje rozpojení zkušebních svorek a u každého zemniče je provedeno změření zemního odporu. V Praze a Středočeském kraji provádí firma Revize hromosvodů Praha vstupní, periodické i mimořádné revize hromosvodů, zemničů a jímacích soustav na obytných domech, stavbách, institucích i firmách. Revize hromosvodů jsou důležité hlavně pro vaši jistotu o funkčnosti a bezpečnosti soustavy.

Revize elektroinstalací

Revize elektroinstalací do 1000V se provádí v souladu s českými normami ve všech prostorech v rodinných domech, bytech, komerčních prostorech i průmyslových areálech a je třeba podrobit je vstupní revizi a poté pravidelným periodickým revizím, podle prostředí, využití objektu, podle jeho konstrukce a vnějších vlivů. Do této normy
spadají elektrické zařízení, které jsou pevně instalovány v budovách. Jedná se o rozvodnice, rozvaděče, světelné, zásuvkové, motorové a další napájecí okruhy elektrických instalací. Případné nedostatky, zjištěné při revizi, se dají snadněji opravit, než škody způsobené zastaralou či vadnou elektroinstalací!

Revize elektrických spotřebičů v Praze

Hlavním cílem revize elektrických spotřebičů je ochránit zdraví osob, které se spotřebiči manipulují a také splnění všech předpisů, norem a zákonů, které revize elektrických spotřebičů ve stanovených lhůtách ukládají. V případě nezajištění revize nebo nedodržení lhůty hrozí provozovateli pokuta a při případné pojistné události (způsobené spotřebičem bez revize), ztrácí nárok na pojistné plnění. Revize elektrických spotřebičů Praha zajišťuje všem pražským a středočeským provozovatelům komplexní nabídku služeb v oboru revize elektro, včetně revize elektrických spotřebičů a to pouze osvědčenými a zkušenými revizními techniky.

  • Revize elektrického ručního nářadí – pro zabezpečení ochrany osob před úrazem
    elektrickým proudem a ochrana proti požáru. Revize elektrického ručního nářadí je prováděna v souladu s českými normami, které řeší požadavky na kontroly a revize elektrických spotřebičů během jejich používání.
  • Revize elektrických strojů – pro zajištění bezpečného provozu těchto zařízení.
    Následné revize elektrických strojů se týkají elektrické části strojního zařízení a kontrola ochrany proti nebezpečím neelektrickým, které mohou být zařízením vytvářeny.

Bezpečnost a jistota se středočeskou firmou Elektrorevize Praha

Proč elektrorevize objektů a zařízení od firmy Elektrorevize Praha? Především pro vaši bezpečnost a jistotu při používání objektů, zařízení, elektrospotřebičů a elektroinstalací. Elektrorevize Praha zajistí posouzení výchozího stavu elektroinstalací, elektrospotřebičů, hromosvodů, rozvaděčů, elektrického ručního nářadí a strojů certifikovaným servisním technikem. Elektrorevize Praha také provádí nutné periodické (opakované) elektrorevize objektů, které jsou ustanoveny zákonem a bez kterých výchozí revize elektro pozbývají platnost. Pokud nebudete provádět revize objektů, jedná se o porušení zákona.