Nostrifikace u cizinců v ČR

Cizinec v Česku může potřebovat projít procesem tzv. nostrifikace. Kdy a proč? Co všechno je nutné k úspěšnému absolvování?

Z jakých důvodů je nutné nostrifikovat diplom

Nostrifikace obecně znamená uznání platnosti či rovnocennosti dokladů o vzdělání. Česká republika tímto krokem potvrdí, že vzdělání žadatele získané na zahraniční škole je rovnocenné s tím, které by získal, pokud by studoval v tuzemsku.

Povinné je toto opatření pro studenty všech zemí s výjimkou Slovenské republiky. Například nostrifikace diplomu z Ukrajiny je tak rovněž nezbytná.

Potvrdit tímto způsobem lze vzdělání na úrovni vysoké školy, případně se běžně nostrifikují středoškolská vysvědčení a méně často také vysvědčení ze základní školy. Pozor, nejedná se o uznávání odbornosti a odborné způsobilosti. Tento úkon se týká výhradně vzdělání.

Studenti si nechávají nostrifikovat diplomy tehdy, potřebují-li pokračovat ve studiu. To se týká i vysokoškoláků, absolventi zahraničních univerzit mají v Česku zájem nastoupit na doktorské studium.

Mimo to může být absolvování tohoto procesu vyžadováno, pokud uchazeč přichází do zaměstnání. Zde může navíc být nostrifikace specificky teprve prvním krokem k tomu, aby mohl zájemce svoje povolání vykonávat. Například zubní lékaři, kteří získali vysokoškolské vzdělání a následně atestaci mimo státy EU, musejí ještě složit aprobační zkoušku.

Jak nostrifikace diplomu probíhá

Jak nostrifikace probíhá? Student si má sám zvolit takovou vysokou školu, která poskytuje akreditovaný studijní program, jež je obdobný tomu, který absolvoval na své domovské univerzitě.

Celý mechanismus v Česku zatím není sjednocen a zůstává plně v kompetenci jednotlivých vysokých škol. Oprávnění k tomuto úkonu mají, pozor, aktuálně pouze veřejné vysoké školy, ty soukromé nikoli. Vyloučeny jsou z tohoto procesu i školy státní.

Podle příslušného oboru se navíc může vykonavatelem této pravomoci stát i jiný správní orgán. Být to může ministerstvo obrany, ministerstvo vnitra nebo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Nostrifikace diplomu ze zahraničí vyžaduje následující podklady:

  • originál nebo úředně ověřená kopie diplomu a dodatku k diplomu
  • úřední překlad diplomu do českého nebo anglického jazyka
  • v případě zastoupení jinou osobou originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci
  • pakliže k tomu došlo, tak i úředně ověřená kopie oddacího listu, rodného listu, případně jiného dokladu o změně jména
  • v případě, že se jedná o osobu, jíž byl tento status přiznán, tak i originál nebo úředně ověřená kopie rozhodnutí ve věci mezinárodní ochrany

Doporučené přílohy k žádosti dále:

  • kopie občanského průkazu nebo cestovního pasu
  • změny názvu zahraniční vysoké školy (pokud se liší jméno zahraniční vysoké školy v předložených dokladech a stávající jméno školy)
  • v případě vzdělání v doktorských studijních programech (Ph.D. a ekvivalenty) životopis, seznam publikací a disertační práce (případně její anotace a odkaz na ni)

Máte zájem o vyřízení nostrifikace a chcete s celým procesem pomoci? Kontaktujte nás.