Revize plynu a plynových zařízení v Praze

Začíná topná sezóna a proto je nejvyšší čas provést důkladnou kontrolu topidel.
Pokud topíte plynem, měl by vše překontrolovat revizní technik. Revize plynu musí být podle vyhlášky prováděny periodicky jedenkrát za tři roky. Kontroly těsnosti a přítomnosti oxidu uhelnatého jsou prováděny kalibrovanými detektory. Odpovědnost za škody při požáru nebo výbuchu ze zákona nese majitel objektu, nebo jiný pověřený pracovník. Revize plynu jsou jako prevence prováděny v souladu s vyhláškou a jsou zaměřeny na pasivní pravidelnou kontrolu (revizi) s případným odstraněním zjištěných závad.

Vzhledem k tomu, že většina plynových rozvodů je provedena klasickými šroubovými spoji, těsněnými konopím a fermeží, je doporučeno všem, kteří mají plynoinstalace prováděny tímto způsobem, provádět pravidelné kontroly a revize plynu a nepodceňovat prevenci, protože u těchto spojů působením zemního plynu dochází k vysychání těsnícího materiálu a únikům plynu.

Zemní plyn je bezbarvý, nejedovatý a bez zápachu. Vlivem látky, která se do zemního plynu přidává (odorant), můžete zemní plyn při úniku cítit. Mez výbušnosti je 5 – 15%
a pokud cítíte plyn, je většinou koncentrace plynu hluboko pod mezí výbušnosti.

Jak se zachovat při úniku zemního plynu

 • nepoužívejte otevřený oheň!
 • otevřete okna
 • uzavřete uzávěr plynu
 • nezapínejte ani nevypínejte elektrické spotřebiče
 • varujte ostatní obyvatele domu a opustěte budovu
 • informujte pohotovostní službu

Ověřená firma Revize plynu Praha

Ověřená středočeská firma Revize plynu Praha provádí kontroly umístění, funkčnosti a těsnosti hlavních uzávěrů plynu, uzávěrů větví stoupacích vedení, regulátorů, plynoměrů, uzávěrů plynových spotřebičů, kontroly umístění spotřebičů (z hlediska větrání), vizuální kontroly stavu domovních plynovodů, kontroly těsnosti rozebiratelných spojů a kontroly přítomnosti oxidu uhelnatého. Revize plynu Praha spolupracují pouze s osvědčenými, proškolenými a spolehlivými revizními techniky.

Důležité revize plynových zařízení

Technická zařízení jsou důležitou součástí staveb a jejich účelem je zajištění požadované
životní úrovně. Zejména pro zajištění bezpečnosti uživatelů stavby jsou důležité revize plynových zařízení. Souhrnné označení “plynové spotřebiče” platí pro plynová zařízení, která využívají energie vzniklé spalováním plynu pro ohřev vody, k přípravě pokrmů, k vytápění místností či objektů a nebo k technologickým účelům.

Uživatelé od stavby a od všech instalovaných plynových zařízení očekávají po dobu životnosti hlavně spolehlivost a bezpečnost. U plynových zařízení se jedná o stanovení doby používání zařízení, která začínají předáním k používání a končí okamžikem, kdy už jsou náklady na údržbu a opravy překračující cenu nového plynového zařízení. Aby uživatelé získali základní důvěru v bezpečnost každodenně používaných technických zařízení, jsou tady pro pražany Revize plynových zařízení Praha. Naši revizní technici a instalatéři provádějí předepsané kontroly, prohlídky, revize a zkoušky instalovaných zařízení v souladu s právními předpisy a českými technickými normami. Revize plynových zařízení Praha následně předají písemný výstup z provedených úkonů, který obsahuje veškerá objektivní zjištění a případně návrhy na provedení oprav.

 • pravidelné kontroly a revize plynových zařízení
 • odstranění závad zjištěných při kontrole a revizi
 • pravidelné kontroly odvodu spalin od plynových spotřebičů (rosení zrcadel a oken, saze usazené na povrchu spotřebičů)

Revize plynových kotlů

Revizemi plynových kotlů předejdou uživatelé havárii a mohou i ušetřit. Pro bezpečný a bezporuchový provoz plynových kotlů se doporučuje pravidelný servis plynových kotlů, kontroly a revize plynových kotlů mimo topnou sezónu. Protože jde o bezpečnost, pravidelné kontroly a revize nepodceňujte! Plynová topidla tvoří převážně vafky, stacionární a turbo plynové kotle. Firma Revize plynových kotlů Praha ověří bezpečnost, posoudí funkčnost a může také poradit o vhodnosti investice do úspornějšího a modernějšího modelu.

Revize komínů

V souvislosti s revizemi plynových zařízení bychom neměli opomenout zajistit také revize komínů. Kouřovody, komíny a další  systémy pro odtah spalin spolupracují úzce s plynovými zařízeními. Není-li v pořádku komín, není možné zajistit správnou a bezpečnou funkci plynového zařízení. Naši kominíci a specialisté na komíny zajistí veškeré práce související s komínovými systémy – stavby komínů, čištění komínů, vložkování komínů, frézování komínů i vlastní revize komínů. Pro oblast Praha a Středočeský kraj zajišťuje kominické práce naše pobočka Kominictví Praha.  Součástí nabízených služeb je také služba revize komínů Praha.

Proč provádět revize plynových zařízení a revize komínů

Hlavním důvodem pro revize komínů a revize plynových zařízení je zjištění skutečného stavu komínů a plynových zařízení z hlediska bezpečnosti provozu a zamezení nebezpečnému vzniku oxidu uhelnatého.

Důvody vzniku oxidu uhelnatého

 • nedostatečné větrání (u spotřebičů bez odtahu spalin)
 • nesprávné seřízení hořáků
 • zanesení výměníkových ploch kotlů
 • netěsné kouřovody
 • zanesené komíny