rodinný svěřenský fond

Svěřenské fondy a ochrana rodinného majetku

V České republice narůstá zájem o svěřenské fondy. Jedná se o efektivní způsob správy majetku. Jak tyto fondy fungují?

Co je svěřenský fond

V České republice se svěřenské fondy mohly objevit poté, co je zavedl zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Ten nabyl účinnosti 1. ledna 2014. Do té doby české právo pracovalo s institutem sice podobným, ale rozhodně ne totožným. Tradici měly svěřenské fondy (trusty) v anglosaském prostředí.

Svěřenské fondy přitom představují velmi zajímavý nástroj. Jejich princip je jednoduchý: Dovolují vyčlenit jakýkoli majetek a přiřadit mu libovolný účel. Ten může být veřejný, ale taktéž i soukromý. Toho je velmi často využíváno u rodinného majetku. Svěřenský fond umožňuje jeho jednoduchý mezigenerační transfer.

V rámci každého fondu je nutné vymezit tři strany: zakladatele, beneficienta a správce fondu. Zakladatel je tím, kdo do fondu vyčleňuje majetek. Správce je osobou, která se o majetek má starat. Beneficient je tou osobou, která je z fondu honorována.

Výhody rodinného svěřenského fondu

Tímto způsobem je možno založit například rodinný svěřenský fond. Založení může být ku prospěchu celé rodiny, případně pouze vybraných členů. Z pohledu majetku je možné do něj začlenit majetek již nabytý, případně i ten, který rodinou nabyt teprve bude.

Svěřenský fond může být také založen pro případ smrti. Umožňuje rovnoměrnou distribuci majetku, například obchodní společnost se tak nemusí nežádoucím způsobem dělit. Testamentární svěřenský fond proto může být i alternativou k dědictví.

Výhodou svěřenského fondu je maximální flexibilita a možnost majetek velmi účinně chránit, ať již před věřiteli nebo před nezodpovědným nakládáním s ním. Rodinní příslušníci nemusejí mít dostatek osobní vyzrálosti nebo praktických zkušeností nutných k tomu, aby například mohli adekvátně spravovat rodinný podnik.

svěřenské fondy

Svěřenský fond se v tomto směru nabízí jako vhodné řešení. Stejně tak umožní naplánovat smysluplnou strategii dalšího nakládání s majetkem.

Jak se fond zakládá

Při zakládání svěřenského fondu musejí být splněny nutné náležitosti. Zejména je nutné vytvořit tzv. statut svěřenského fondu, který bude upravovat jeho fungování.

Zároveň je nutné si uvědomit, že změna statutu je možná pouze v odůvodněných případech, které stanovuje zákon. Správce ani obmyšlený pravidla statutu změnit nemohou, neboť majetek jim reálně nepatří. Vzhledem k tomu, že se svěřenský fond zakládá zpravidla na poměrně dlouhý časový úsek, měl by tak být statut promyšlen skutečně pečlivě.

Svěřenské fondy v tuzemsku také fungují pod konkrétním identifikačním číslem. Legislativně bylo ustanoveno, že fond může vzniknout teprve okamžikem zápisu do rejstříku fondů. Tato evidence je povinná od počátku roku 2018. Díky tomu byla zjednodušena například komunikace s bankami. Více na stránkách parkerhill.cz.